Hevosjalostuksessa jalostustavoitteen asettaminen on erittäin tärkeää, sillä ilman tavoitetta hevosia ei voida arvioida eikä valikoida. Jalostussuunnitelma sekä jalostusohjelmat auttavat tavoitteisiin pääsemiseen. Avainasemassa on myös tehokas ja toimiva jalostusneuvonta, jotta kasvattaja pystyy käyttämään hyödyksi kaiken saatavilla olevan tiedon eläinaineksensa hyväksikäytön maksimoimiseksi.

Jalostustavoitteiden asettamisessa lähtökohtana tulee olla hevosten terveys. Jalostettavien ominaisuuksien ja niihin tähtäävien keinojen, tulee olla sellaisia, että niiden kautta ei aiheuteta ongelmia hevosten terveyteen. Terve ja hyvinvoiva hevonen pystyy myös suorituksiltaan parhaimpiin tuloksiin ja näin eläintä pystytään käyttämään täysipainoisesti. Hevosten terveyden huomioon ottaminen jo jalostusvalinnassa on paitsi moraalisesti myös taloudellisesti hyvin perusteltua, varsinkin, kun asiaa katsotaan syntyvän varsan kannalta. Sairauksien vastustamiseksi on olemassa yksinkertainen sääntö: jalostushevosen tulee olla terve.

Hevosjalostuksen tavoitteissa halutaan yleensä parantaa hevosten suorituskykyä ja rakennetta. Hyvä rakenne on edellytys sille, että hevosta pystytään käyttämään täysipainoisesti. Suuret poikkeamat hyvästä rakenteesta voivat heikentää hevosen kestävyyttä, aiheuttaa liikevirheitä ja altistaa hevosta loukkaantumisille. Ne voivat myös edistää luuston kasvuperäisten sairauksien kehittymistä varsoilla. Pienillä poikkeamilla sen sijaan on vain vähän merkitystä. Toisaalta taloudellisiin asioihin on suuri merkitys sillä, että hevoset ovat terveitä, eivät loukkaannu, kehittyvät nopeasti, niillä on hyvä luonne ja ne oppivat helposti. Lisäksi ei voida myöskään unohtaa sitä, että on aina helpompaa toimia ja työskennellä hevosten kanssa, joilla on hyviä ominaisuuksia.

Jalostustavoitteiden määrittelyssä täytyy ottaa huomioon jalostettavien ominaisuuksien periytyminen. Mikäli ominaisuus ei ole periytyvä, ei sen suhteen voida myöskään tehdä valintaa. Lisäksi täytyy miettiä kuinka tärkeitä eri ominaisuudet ovat ja miten ne vaikuttavat toisiinsa, jotta eri ominaisuuksille voidaan asettaa oikeat painotukset. Jalostuksen kohteeksi valittujen ominaisuuksien välillä ei siis saa olla epäsuotuisia yhteyksiä. Jos ominaisuudet ovat keskenään epäsuotuisassa yhteydessä, voi jonkun ominaisuuden perusteella tehty valinta johtaa toisen ominaisuuden heikkenemiseen. Tällainen yhteys saattaa olla joidenkin terveysominaisuuksien ja suoritusominaisuuksien välillä, jolloin pelkkä suorituksiin perustuva valinta johtaa eläinten terveyden heikkenemiseen, ellei samanaikaisesti kiinnitetä huomiota myös hevosten terveyteen.

Jalostustavoitteita voidaan määritellä eri tasoilla. Alkuperäisrotuja sitovat rodun alkuperämaassa asetetut jalostustavoitteet ja niitä on noudatettava myös muissa maissa (esim. rotuponit). Jalostusohje-säännöissä määritellään valtakunnalliset jalostustavoitteet ja laatu-vaatimukset eri hevosroduille. Valtakunnalliset jalostustavoitteet antavat raamit käytännön kasvatustoiminnalle, joiden perusteella jokainen kasvattaja määrittelee omat tavoitteensa, joihin hän pyrkii kasvatustyössään. Suomessa eri rotujen jalostustavoitteet, suoritus- ja terveysvaatimukset on määritelty jalostusohjesäännöissä Suomen Hippoksen internet-sivuilla.


Jalostuksen pääsivulle